Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet - 9789138242865 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
   
 
Titel:Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
Utgivningsår:2015
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242865
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras på så sätt att den blir överensstämmande med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Barnombudsmannen har i dag möjlighet men ingen skyldighet att göra en anmälan även i andra fall om det finns särskilda skäl. Det föreslås att den möjligheten upphävs då den blir obehövlig vid ändring av anmälningsskyldigheten. Det föreslås ingen förändring avseende att myndigheten själv kan välja vilka uppgifter som lämnas till socialnämnden i samband med en anmälan.

I promemorian föreslås det vidare att Barnombudsmannen ges möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för tillsyn till tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Promemorian föreslår även att det införs en sekretessbrytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende IVO i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB