Regeringens skrivelse 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer - 201415092 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Utgivningsår:2015
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415092
Serie:Propositioner nr. 2014/15:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat regeringens och Utrikesdepartementets hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet. Granskningen har redovisats i rapporten Bistånd genom internationella organisationer - UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet (RiR 2014:24).

Syftet har varit att granska om regeringen har skapat förutsättningar för ett effektivt och resultatinriktat svenskt engagemang i det multilaterala utvecklingssamarbetet, med god hushållning av statens medel.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB