Regeringens skrivelse 2014/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter - 201415097 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter
Utgivningsår:2015
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415097
Serie:Propositioner nr. 2014/15:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat vilka möjligheter som finns för att skapa en databas med information om vilka företag som fått del av näringspolitiska satsningar från staten. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) samt de statliga aktörer som verkar för att stärka utbudet av finansiering för små och medelstora företag.

Riksrevisionen konstaterar att besluten om att lämna ut information till Tillväxtanalys eller inte i dag skiljer sig mellan de olika finansieringsaktörerna. Riksrevisionen ser som en möjlighet att den information som behövs för uppföljningen och utvärderingen omfattas av Sveriges officiella statistik, eftersom denna statistik även omfattas av uppgiftsskyldighet för såväl myndigheter och statliga bolag som av staten ensamt bildade stiftelser.

Regeringen delar inte Riksrevisionens uppfattning. Regeringen avser i stället att uppdra åt Tillväxtanalys att upprätta en skriftlig överenskommelse mellan myndigheten och styrelserna i stiftelsen Industrifonden och stiftelsen Norrlandsfonden om framtida dataleveranser. För aktiebolagen, Almi Företagspartner AB, Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB, avser regeringen att i ägaranvisningar till bolagen ange att de uppgifter som behövs för att möjliggöra framtida uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna ska lämnas till Tillväxtanalys på det sätt som efterfrågas.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB