SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance - 9789138243046 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance
   
 
Titel:SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance
Utgivningsår:2015
Omfång:127 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243046
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2015
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:53
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Rapporten studerar sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt. Rapporten har utarbetats av professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet. Höga snedvridande skatter och passiva inkomstomfördelningar är i allmänhet negativa för den ekonomiska effektiviteten. Den offentliga sektorns storlek säger dock inte mycket om hur väl en ekonomi fungerar. Av central betydelse är vilka varor och tjänster som sektorn producerar och de incitament som skapas vid beskattning och transfereringar. I bilagan analyserar Andersen hur Sverige och andra nordiska länder har lyckats kombinera god ekonomisk utveckling med relativt jämlika inkomster. Författaren diskuterar även framtida hot mot den s.k. nordiska modellen, t.ex. en åldrande befolkning, globalisering och en ökad efterfrågan på offentligt tillhandahållna varor och tjänster.

Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag. De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB