Prop. 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet - 201516059 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet
Utgivningsår:2015
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:59
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Förslaget innebär att den myndighet som utövar tillsyn på området ges
rätt att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Direktivet kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB