Prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser - 201516055 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
   
 
Titel:Prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
Utgivningsår:2015
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:55
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Förslaget syftar till att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av sådana beslut, bland annat genom att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna få laga kraft. Avsikten är i förlängningen att angelägna samhällsbyggnadsprojekt, till exempel byggandet av nya bostäder, ska kunna påbörjas och färdigställas tidigare och till en lägre kostnad än i dag.

Förslaget stärker samtidigt länsstyrelsens roll som samrådspart och pådrivare inom ramen för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen och i den fysiska planeringsprocessen. Länsstyrelsen kan därmed på ett aktivare sätt företräda statliga intressen och verka för att regeringens mål inom olika politikområden, inte minst inom bostadsförsörjningsområdet, blir tillgodosedda inom ramen för den kommunala planeringen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.
 
  © 2017 Jure AB