Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol - 201516057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol
   
 
Titel:Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol
Utgivningsår:2015
Omfång:590 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:57
Ämnesord:Processrätt , Marknadsrätt

Pris: 421 SEK exkl. moms

 

Målen och ärendena på dessa rättsområden tillhör de mest komplicerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och principiella sambanden mellan dem är tydliga samtidigt som domstolsprövningen är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.

Regeringen föreslår därför att domstolsprövningen ska samlas i två särskilda domstolar: i första instans Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och i andra instans Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Som en konsekvens av förslaget upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter.

Regeringen föreslår också en ny lag om patent- och marknadsdomstolar. Lagen innehåller bestämmelser om hur mål och ärenden ska handläggas i domstolarna och om domstolarnas sammansättning. Bland förslagen finns särskilda bestämmelser om möjligheterna att handlägga mål och ärenden gemensamt och att åberopa nya omständigheter eller ny bevisning. Därutöver föreslås bestämmelser om prejudikatbildningen för de mål och ärenden som ska handläggas i patent- och marknadsdomstolarna.

Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september
2016.
 
  © 2017 Jure AB