Regeringens skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 - 201516042 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014
Utgivningsår:2015
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516042
Serie:Propositioner nr. 2015/16:42
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i Årsredovisning för
staten 2014 (RiR 2015:9).

I rapporten pekar Riksrevisionen på ett antal områden på vilka årsredovisningen för staten kan förbättras. Det gäller bl.a. hur övergångseffekter till följd av ändrade redovisningsprinciper ska hanteras, hur uppföljningen av det finansiella sparandet sker samt hur tillgångar och skulder i statens balansräkning redovisas.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns
möjligheter till vissa förtydliganden i årsredovisningen för staten.
Regeringen avser därför även fortsättningsvis, inom ramen för budgetlagens bestämmelser, löpande förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen för staten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB