Regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning - 201516076 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning
Utgivningsår:2016
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516076
Serie:Propositioner nr. 2015/16:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen bedömer att de granskningar som Universitetskanslersämbetet ansvarar för bör beakta lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete i ökad utsträckning. Universitetskanslersämbetets granskningar bör vara inriktade på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Systemet bör bestå av fyra komponenter:

-examenstillståndsprövning,
-granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete,
-utbildningsutvärdering, och
-tematiska utvärderingar.

Bedömningarna i skrivelsen syftar till att utgöra ett ramverk för kvalitetssäkringssystemet. Regeringen avser att ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att ansvara för att vidareutveckla och genomföra ett nytt system med utgångspunkt i regeringens bedömningar, tillämpliga lagar och förordningar samt de principer för kvalitetssäkring som har tagits fram inom ramen för Bolognaprocessen. Arbetet bör utföras i samråd med både universitet och högskolor och med företrädare för studenter och arbetsliv.
 
  © 2017 Jure AB