Prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet - 201516093 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet
Utgivningsår:2016
Omfång:122 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen om radio- och teleterminalutrustning. Lagen syftar till att genomföra EU:s direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning.

Den nya lagen innehåller, förutom regler om tillhandahållande av radioutrustning på marknaden, även regler om viss användning av sådan utrustning. Lagen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll för att se till att radioutrustning uppfyller föreskrivna krav och om sanktionsavgifter för det fall kraven inte följs. Dessutom föreslås en följdändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2016.
 
  © 2017 Jure AB