Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning - 9789138244470 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning
   
 
Titel:Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning
Utgivningsår:2016
Omfång:258 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244470
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt gällande etikprövning av forskning som avser människor till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [EUT L 158, 27.5.2014, s. 1, Celex 32014R0536, (EU-förordningen)]. EU-förordningen syftar till att ytterligare harmonisera reglerna om genomförande av kliniska prövningar inom Europeiska unionen och därmed förenkla förfarandet, speciellt gällande prövningar som ska ske i flera medlemsstater.

EU-förordningen trädde i kraft den 16 juni 2014, men det är inte beslutat när den ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB