Prop. 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik - 201516194 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
   
 
Titel:Prop. 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Utgivningsår:2016
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516194
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:194
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Den internationella järnvägstrafiken till och från Sverige regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vid OTIF:s generalförsamling den 29–30 september 2015 beslutades vissa ändringar i fördraget. Ändringarna blir bindande för OTIF:s medlemsstater, däribland Sverige, om ett tillräckligt antal medlemsstater godkänner dem. Ändringarna berör bland annat det finansiella regelsystemet för OTIF. Dessutom införs ett krav på information om underhåll i samband med avtal om användning av järnvägsvagnar i internationell trafik. I övrigt är det fråga om vissa redaktionella ändringar och förtydliganden.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna ändringarna och att en del av dessa ska införlivas med svensk rätt genom ändringar i de lagar som har tillkommit med anledning av fördraget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB