Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser - 9789138244944 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
   
 
Titel:Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
Utgivningsår:2016
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244944
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:32
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Avsikten är att lagändringen ska påskynda en positiv förändring av könsfördelningen både i fråga om styrelsen och andra ledande befattningar i näringslivet. Långsiktigt är målsättningen en helt jämn könsfördelning.

Arbetstagarrepresentanter omfattas inte av regleringen. Det införs i stället en skyldighet för arbetstagarorganisationerna att eftersträva en jämn könsfördelning när representanterna utses. De ska också samråda om hur en jämn könsfördelning uppnås.

Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp beror på bolagets storlek, men ska vara lägst 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Ett bolag som inte heller följande räkenskapsår uppfyller kravet kan åläggas en ny sanktionsavgift.

Även bolag i vilka staten äger samtliga aktier föreslås omfattas av regeln om jämn könsfördelning.

Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast vid de årsstämmor som hålls 2019.
 
  © 2017 Jure AB