Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet - 9789138245071 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
   
 
Titel:Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Utgivningsår:2016
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245071
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Departementspromemorian innehåller förslag på ett nytt regelverk för etableringsuppdraget. Syftet med förslaget är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i uppdraget samt att harmonisera regelverket med övrig arbetsmarknadspolitisk reglering.

I promemorian föreslås att lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det föreslås även följdändringar i flera andra lagar så som lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

En utgångspunkt för utformningen av det nya regelverket är att nyanlända, liksom övriga arbetssökande, ska erbjudas etableringsinsatser inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program och att de principer som gäller för övriga arbetssökande även bör gälla för nyanlända. Det innebär bland annat att nyanlända programdeltagare, enligt förslaget, omfattas av motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetssökande. I promemorian föreslås även att Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB