Regeringens skrivelse 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel - 201617023 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
Utgivningsår:2016
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617023
Serie:Propositioner nr. 2016/17:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Nationella samordnare som statligt styrmedel (RiR 2016:5). Riksrevisionens övergripande bedömning i rapporten är att nationella samordnare kan vara ett ändamålsenligt styrmedel, men att resultatet beror på hur samordnarna används och vilka förutsättningar de ges.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning på området och delar myndighetens bedömning att samordnare kan vara ett innovativt och utforskande styrmedel. En samordnares ofta flexibla mandat kan, rätt använt, utgöra ett användbart komplement till den kompetens som finns hos befintliga myndigheter. Regeringen avser att, när det bedöms ändamålsenligt, även fortsättningsvis tillsätta nationella samordnare.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB