Regeringens skrivelse 2016/17:36 Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 - 201617036 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:36 Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:36 Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015
Utgivningsår:2016
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617036
Serie:Propositioner nr. 2016/17:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten
Granskning av Årsredovisning för staten 2015 (RiR 2016:6).

I rapporten har Riksrevisionen rekommenderat regeringen att, bl.a.
med anledning av den höjning av nivån på utgiftstaket för 2015 som
riksdagen beslutat om, förklara om och hur utgiftstaket fortfarande kan
ses som en stöttepelare till överskottsmålet.

Myndigheten har även pekat på två områden där redovisningen i årsredovisningen för staten kan förbättras. Riksrevisionen anser att det
bör finnas dels en mer utförlig redovisning av de faktorer som föranlett att det finansiella sparandet har utvecklats på ett annat sätt än vad som
antagits i den beslutade budgeten, dels en beskrivning av de inkomster
och utgifter av engångskaraktär som inte beaktats vid beräkningen av det strukturella sparandet.

Regeringen anser att utgiftstakets nivå bör understödja uppfyllandet av
överskottsmålet. Fastställandet av nivå är dock ett politiskt beslut och
kan inte reduceras till en beräkning enligt en i förväg bestämd formel.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är möjligt
att göra årsredovisningen för staten tydligare i vissa avseenden.
Regeringen avser därför att, inom ramen för bestämmelserna i budgetlagen (2011:203), fortsätta arbetet med att göra årsredovisningen tydligare och mer transparent.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB