Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag - 201617043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag
   
 
Titel:Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag
Utgivningsår:2016
Omfång:289 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen har en ny struktur och uppbyggnad men nästan alla bestämmelser i nuvarande hälso- och sjukvårdslag förs över till den nya hälso- och sjukvårdslagen. Avsikten är att åstadkomma en mer pedagogisk och överblickbar reglering som bättre motsvarar hälso- och sjukvårdens organisation och som underlättar framtida uppdateringar av lagstiftningen. De flesta av paragraferna är utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i gällande hälso- och sjukvårdslag, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i språkligt eller redaktionellt hänseende.

Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till nuvarande lag föreslås. Ett fåtal nya bestämmelser har tillkommit och följdändringar görs i en rad lagar med anledning av att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen ersätts av den nya lagen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Patientmaktsutredningen:

Den 24 mars 2011 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas (dir. 2011:25). Utredningen antog namnet Patientmaktsutredningen.

Utredningen överlämnade i juni 2013 slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44). Den aktuella propositionen har sin grund i detta slutbetänkande. I slutbetänkandet behandlar utredningen frågor om hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, hur patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden systematiskt kan samlas in och bearbetas samt föreslår utredningen en ny lag för att ersätta hälso- och sjukvårdslagen.
 
  © 2017 Jure AB