Ds 2016:40 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - 9789138245309 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:40 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik
– del 1
   
 
Titel:Ds 2016:40 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1
Utgivningsår:2016
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245309
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:40
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att flytta över ansvaret för anmälda organ på det medicintekniska området från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till en annan myndighet som regeringen bestämmer.

Förslagen syftar också i övrigt till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentet och rådets kommande EU-förordningar på det medicintekniska området. Förordningarna rör medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Vissa bestämmelser av EU-förordningarna ska börja tillämpas tidigare än andra. Bland dessa finns bestämmelser som rör utpekande av ansvarig myndighet för anmälda organ, de krav som gäller för anmälda organ samt språkkrav. Denna promemoria behandlar främst dessa bestämmelser.

I promemorian föreslås att de uppgifter som Swedac i dag har som ansvarig myndighet, åtminstone i huvudsak, överförs till en annan ansvarig myndighet. Det föreslås också ändringar i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Därutöver lämnas bedömningar om behov av nödvändiga förordningsändringar.

Förslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB