Prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang - 201617041 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
   
 
Titel:Prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Utgivningsår:2016
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:41
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar.

Regeringen föreslår nu att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Förslaget innebär att personer förbjuds att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation när de befinner sig på en idrottsanläggning vid t.ex. fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Straffskalan för överträdelse av förbudet ska vara böter eller fängelse i högst sex månader. Det ska inte dömas till ansvar i ringa fall.

Förbudet ska inte gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Förbudet ska inte heller gälla om det med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.
 
  © 2017 Jure AB