SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande - 9789138245255 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande
   
 
Titel:SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande
Anmärkning:3 volymer.
Utgivningsår:2016
Omfång:1445 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245255
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utsökningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:81
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 542 SEK exkl. moms

 

De förslag som utredningen lägger fram syftar till ett utsökningsförfarande som är effektivare, rättssäkrare och modernare. Det sammanlagda resultatet av indrivningen ska öka samtidigt som parterna och deras familjers behov av socialt skydd ska tillgodoses av det utsökningsrättsliga regelverket.

För att uppnå detta föreslår utredningen bland annat följande nyheter och förändringar i utsökningsbalken och anslutande regelverk:

- Beräkningen av normal- och förbehållsbelopp ändras så att personer som har löneutmätning garanteras en skälig levnadsnivå och barnfamiljer får mer pengar att leva på.
- Det ska bli lättare för myndigheter att få exempelvis beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag verkställda.
- Kronofogdemyndigheten får i uppgift att medverka till att parterna uppnår frivilliga överenskommelser.
- Kronofogdemyndigheten får bättre verktyg och tydligare ramar för att utföra tillgångsutredningar samtidigt som sökandens möjligheter att påverka tillgångsutredningarna stärks.
- Skyldigheten att beakta barnets bästa och proportionalitetsprincipen lagfästs.
- Ökad samverkan genom systematiskt elektroniskt informationsutbyte mellan Kronofogdemyndigheten och myndigheter som betalar ut utmätningsbara ersättningar och bidrag.
- Teknikneutrala bestämmelser införs som ger ökade möjligheter till elektronisk kommunikation mellan Kronofogdemyndigheten och parterna i utsökningsförfarandet.
 
  © 2017 Jure AB