SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot - 9789138245293 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot
   
 
Titel:SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot
Utgivningsår:2016
Omfång:381 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245293
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa frågor om företagsbot
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:82
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Utredningen gör en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslår nödvändiga författningsändringar. Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

- Om ett särskilt klandervärt brott begås inom ramen för ett större företags verksamhet ska det kunna leda till en förhöjd företagsbot. För allvarligare brott ska företagsboten alltså kunna bestämmas med beaktande av företagets betalningsförmåga.
- Företagsboten ska i sådana fall kunna bestämmas till högst 100 miljoner kr.
- Företagsbot ska, förutom vid brott i näringsverksamhet, även kunna dömas ut för bland annat brott som begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamet (det innebär bland annat att brott i kommunala skolor behandlas på samma sätt som brott i friskolor i detta sammanhang).

Genom utredningens förslag säkerställs även att Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot bland annat OECD.
 
  © 2017 Jure AB