Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet - 201617031 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Utgivningsår:2016
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

I propositionen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihets-förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar.
Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta.

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.
Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB