Ds 2016:45 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd - 9789138245484 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:45 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
   
 
Titel:Ds 2016:45 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Utgivningsår:2016
Omfång:55 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245484
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och studiestödslagen.

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som innebär att den som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut inte ska återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket eller till en mer begränsad rätt till vård.

Det lämnas också förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och studiestödslagen som innebär att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner samt studiehjälp och studiestöd ska kunna betalas ut även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnas in innan tillståndet löper ut.

Förslagen syftar till att kunna behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lag med begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som gäller sedan den 20 juli 2016 är huvudregel. Ett sammanhållet mottagande gynnar enskildas möjlighet till etablering i samhället och minskar den administrativa bördan för flera myndigheter och kommuner.

I promemorian lämnas också förslag till ändringar i LMA som innebär att EU-medborgare endast ska omfattas av lagen om det finns synnerliga skäl och att ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpning av lagen.
 
  © 2017 Jure AB