Regeringens skrivelse 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet - 201617082 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
Utgivningsår:2017
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617082
Serie:Propositioner nr. 2016/17:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23).

Riksrevisionen har granskat om de statliga arbetsmiljöinsatserna på ett effektivt sätt bidrar till att en god arbetsmiljö kan uppnås. Riksrevisionen lämnar rekommendationer till både regeringen och Arbetsmiljöverket.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser om styrningen av arbetsmiljöpolitiken. Sedan granskningen inleddes har regeringen höjt ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom att satsa ungefär 100 miljoner kronor årligen. Under 2017 tillförs ytterligare 25 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket. Regeringen har också beslutat en arbetsmiljöstrategi med konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden och har tillsatt två utredningar. Regeringen har varit återhållsam med att ge Arbetsmiljöverket nya regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2017, för att ge myndigheten goda förutsättningar att fokusera på befintliga uppdrag, övrig verksamhet och nödvändigt utvecklingsarbete. En översyn av förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket planeras, liksom följdändringar i regleringsbrev.

Regeringen instämmer också i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser där rekommendationer riktas till Arbetsmiljöverket. Regeringen avser att följa upp dessa rekommendationer i myndighetsdialogen med Arbetsmiljöverket. Riksrevisionens rapport är ett viktigt underlag för denna uppföljning och dialog.

Regeringen anser i och med detta att Riksrevisionens granskningsrapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB