Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet - 9789138245743 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet
   
 
Titel:Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet
Utgivningsår:2017
Omfång:232 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245743
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet).

I promemorian föreslås att det införs en ordning med kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av chefer, specialister och praktikanter från företag etablerade utanför EES-området och Schweiz som ska betecknas ICT-tillstånd.

Vidare föreslås det att den som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat ska få resa in och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod vid en enhet som tillhör samma företag eller koncern som det i den andra EU-staten och i tredjeland. Vid längre vistelser i Sverige ska en ansökan om ett svenskt ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse göras. Familjemedlemmar ska ha en rätt att återförenas med den som har ett sådant tillstånd.

De bestämmelser som behövs för att genomföra ICT-direktivet föreslås huvudsakligen samlas i ett nytt kapitel i utlänningslagen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2017.
 
  © 2017 Jure AB