Regeringens skrivelse 2016/17:148 Skrivelse med bedömning om Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring - 201617148 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:148 Skrivelse med bedömning om Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:148 Skrivelse med bedömning om Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
Utgivningsår:2017
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617148
Serie:Propositioner nr. 2016/17:148
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat regeringens och Affärsverket svenska kraftnäts styrning mot en säker kraftöverföring till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader.

Fokus i granskningen är den finansiella och verksamhetsmässiga styrningen av Svenska kraftnät och utbyggnaden av stamnätet, mot bakgrund av omställningen mot mer förnybara energislag. Granskningen har redovisats i rapporten Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförande av energiomställningen (RiR 2016:28).

Riksrevisionens samlade slutsats är att regeringens styrning av Svenska kraftnät behöver utvecklas och att styrelsens roll i investeringsbesluten delvis är oklar. Bristerna avser utformningen av finansieringsmodellen för Svenska kraftnät samt Svenska kraftnäts uppdrag, styrelsearbete och beslutsunderlag i form av bl.a. samhällsekonomiska analyser. Detta riskerar att inverka negativt på effektiviteten och i förlängningen kan bristerna bidra till högre kostnader för svenska elnätskunder.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen avser att även fortsättningsvis löpande utveckla styrningen, slutföra den pågående översynen av Svenska kraftnäts ekonomiska mål, ge ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar, komplettera Svenska kraftnäts instruktion i fråga om bedömning av förutsättningar att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen och följa upp hur Svenska kraftnäts styrelse hanterar Riksrevisionens rekommendationer till styrelsen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB