Prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder - 201617137 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder
   
 
Titel:Prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder
Utgivningsår:2017
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:137
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Det krävs en rad åtgärder för att möta det stora behovet av bostäder i Sverige. Bostadsbyggandet har under en lång följd av år legat på en för låg nivå i förhållande till befolkningsutvecklingen. Vid sidan av åtgärder för att på lång sikt lösa bostadsbristen genom permanent byggande krävs även ökade möjligheter till lösningar på kortare sikt.

I denna proposition föreslås därför att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål. Syftet med förslaget är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektivare markanvändning, bl.a. under pågående plan- och byggprocesser. Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Enligt förslaget ska en bedömning göras av om platsen kan återställas och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, som enligt befintlig reglering. Ett tidsbegränsat bygglov enligt förslaget får ges för sammanlagt högst 15 år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.
 
  © 2017 Jure AB