Prop.2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter - 201617132 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop.2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
   
 
Titel:Prop.2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
Utgivningsår:2017
Omfång:192 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:132
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Förslagen innebär en reglering om bland annat åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Huvudsakligen genomförs förslagen i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Tobaksproduktdirektivet syftar till att göra medlemstaternas lagar och andra författningar mer lika gällande vad som får släppas ut på marknaden samt märkning avseende tobaksvaror liksom vissa produkter som liknar tobaksvaror, bland annat e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

I direktivet slås det fast att en hög folkhälsoskyddsnivå bör tas i beaktande vid regleringen av e-cigaretter. E-cigaretter efterliknar och normaliserar rökning och kan därav utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, och är därför inte vilken konsumentprodukt som helst utan en produkt som är i behov av en särskild skyddsreglering.

Det föreslås i propositionen också vissa ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, marknadsföringslagen och radio- och tv-lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB