Prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor - 201617143 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
   
 
Titel:Prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
Utgivningsår:2017
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I propositionen görs bedömningen att det bör införas en stadieindelad timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på förordningsnivå.

Som en följd av detta föreslås att grundskolans nuvarande timplan, som är reglerad i en bilaga till skollagen, ska upphävas och att regeringen i skollagen ska ges ett bemyndigande att fördela undervisningstiden i grundskolans timplan. Vidare föreslås att benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen.

Det föreslås att moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen och undervisningstiden i sameskolan ska utökas med 48 timmar för språkval, som är en avsatt tid inom vilken eleven kan göra vissa val. En stadieindelad timplan medför att undervisningen i språkval kommer att påbörjas senast i årskurs 6 och av den anledningen föreslås att betyg i grundskolan och sameskolan ska sättas i samtliga ämnen från och med denna årskurs. Detsamma ska gälla i grundsärskolan, om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär att betyg ska sättas. I specialskolan ska betyg sättas från och med årskurs 7.

Slutligen ska bestämmelsen i skollagen om anpassad studiegång i grundskolan, specialskolan och sameskolan förtydligas så att det framgår att sådant särskilt stöd ska utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB