Prop.2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet - 201617153 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop.2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet
– förbättrad information, kontroll och uppföljning
   
 
Titel:Prop.2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning
Utgivningsår:2017
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Dessutom föreslås att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart.

Regeringen redovisar i propositionen även sin bedömning beträffande behovet av mer systematisk uppföljning och rapportering av felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet. Man redovisar i propositionen även behovet av regelbundna samlade analyser av hur stödet kan bidra till en önskvärd utveckling av konsumtion och tandhälsa samt av indikatorer för utvärdering.

I propositionen beskrivs även bland annat behovet av insatser för att fler med behov ska besöka tandvården, kartläggning av tandhälsans bestämningsfaktorer samt behovet av förbättrat samarbete mellan tandvården och hälso- och sjukvården.

Regeringen aviserar i propositionen även en kommande utredning. Utredningen ska bland annat ges i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa.
 
  © 2017 Jure AB