Regeringens skrivelse 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 - 201617138 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017
Utgivningsår:2017
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617138
Serie:Propositioner nr. 2016/17:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort i rapporten Granskning av budgetpropositionen
för 2017 (RiR 2016:27). Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen har framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar, bl.a. när det gäller beräkningarna av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och redovisningen av riskerna för de offentliga finanserna. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömningar avseende förutsättningarna för budgetberäkningarna, behovet av ett riktmärke för det finansiella sparandet 2018 och motiveringen av utgiftstakets nivå.
 
  © 2017 Jure AB