SOU 2017:32 Substitution i Centrum - 9789138245972 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:32 Substitution i Centrum
– Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
   
 
Titel:SOU 2017:32 Substitution i Centrum – Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
Utgivningsår:2017
Omfång:274 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245972
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:32
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Har utrett förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Syftet med ett sådant centrum är att öka kunskapen om farliga ämnen i varor och därmed bidra till ökad substitution av farliga ämnen och utveckling av hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker. Centrumet ska bygga på samverkan mellan företag, organisationer, berörda myndigheter och universitet, och ska framför allt rikta sig till företag som importerar, säljer eller tillverkar varor.

Substitutionscentrumets verksamhet ska vila på tydliga och vetenskapligt grundade kriterier. En viktig utgångspunkt är miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som i sin tur bidrar direkt till sju av de Globala målen. Utredningen bedömer att kriterierna ska utgå från ämnens inneboende egenskaper (fara) som i sin tur kan delas in i olika prioriteringnivåer för substitution. Utredningen menar att Substitutionscentrumet i första hand ska rikta sig till handlande konsumentnära företag, främst små och medelstora företag och de som hanterar varor.
 
  © 2017 Jure AB