Prop. 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen - 201617183 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen
Utgivningsår:2017
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617183
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:183
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen (1993:787). Det förtydligas att även befälhavare på fiskefartyg omfattas av bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter om uppgiftsskyldighet. Det införs vidare ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldigheter i fråga om vägning av fångst, märkning av partier av fiskeriprodukter, information som ska följa med partier av fiskeriprodukter och dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeriprodukter.

Förslaget innebär vidare att överträdelser av föreskrifter om vägning som har meddelats med stöd av det nya bemyndigandet straffsanktioneras. Det förtydligas att även befälhavare omfattas av bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter om sanktionsavgift. Bemyndigandet om sanktionsavgift utvidgas också till att även avse överträdelser av föreskrifter om skyldigheter i fråga om vägning av fångst, märkning av partier av fiskeriprodukter, information som ska följa med partierna och dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeriprodukter. Slutligen utvidgas bestämmelserna om pricksystemet till att också omfatta överträdelser av landningsskyldigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB