SOU 2017:42 Vem bär ansvaret? - 9789138246146 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:42 Vem bär ansvaret?
   
 
Titel:SOU 2017:42 Vem bär ansvaret?
Utgivningsår:2017
Omfång:425 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246146
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Klimatanpassningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:42
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Huvuduppdraget: att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. Ansvarsfördelningen är beroende på vilken mark som avses, lagstiftningen är inte samma för exempelvis bebyggelse jämfört exempelvis med jordbruk eller skogsbruk. Utredningen har behövt avgränsa uppdraget till det område som benämns bebyggelse och byggnader.

Det är inte möjligt att nu på ett övergripande sätt förändra den gällande ansvarsfördelningen. Att exempelvis i efterhand lägga ett övergripande ansvar på kommunerna för den befintliga bebyggelsen framstår som omöjligt, särskilt med hänsyn till vad kostnaderna för varje kommun skulle uppgå till och hur finansieringen skulle ske. Utredningen lämnar i stället förslag som påbörjar arbetet med att minska riskerna för skador och som underlättar klimatanpassningen. Förslagen innebär sammantaget ett något utökat ansvar för kommunerna, men det ska ske med av statligt stöd.

Man föreslår att det införs ett uttryckligt krav mot kommunerna om att i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller förhindras.
 
  © 2017 Jure AB