Regeringens skrivelse 2016/17:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 - 201617130 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:328 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617130
Serie:Propositioner nr. 2016/17:130
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2016. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2016 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2016 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 118 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,7 procent, vilket är högre än den genomsnittliga avkastningen sedan 2001. Det samlade kapitalet i buffertfonderna uppgick till 1 321 miljarder kronor vid utgången av 2016. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor betydelse för buffertfondernas avkastning. De senaste fem årens goda börsutveckling har gett ett starkt bidrag till resultatutvecklingen.

Buffertfondernas genomsnittliga avkastning sedan nuvarande system infördes 2001 har varit 5,6 procent per år. Det överstiger mer än väl inkomstindex som under samma period ökat med 3,0 procent per år. Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet, vilket var avsikten när det nuvarande AP-fondssystemet infördes 2001. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet.
 
  © 2017 Jure AB