Prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess - 201617208 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess
   
 
Titel:Prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess
Utgivningsår:2017
Omfång:146 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617208
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:208
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna proposition behandlar regeringen ett antal sådana framställningar och föreslår de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bedöms nödvändiga med beaktande av offentlighetsprincipen.

I några fall görs bedömningen att skyddet för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås nu bli åtgärdade. Förslagen innebär att bibliotekssekretessen, som bl.a. gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek. Sekretess införs för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen. En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt EU-förordningen om medborgarinitiativet. Skattesekretess ska enligt förslaget kunna föras över till Bokföringsnämnden.

Regeringen föreslår att skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks. Dessutom föreslås att sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande. Sekretesskyddet för uppgifter om åtgärder som syftar till att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet stärks.

Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB