SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - 9789138246474 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner
– En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
   
 
Titel:SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
Utgivningsår:2017
Omfång:500 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246474
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljötillsynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:63
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att de förutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i tillräcklig grad genom:

- en tydligare och mer samlad statlig styrning,
- åtgärder för att öka samverkan,
- ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
- ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
- insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
- en utvecklad uppföljning och utvärdering, och
- en utvecklad dialog med näringslivet.

Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras.
 
  © 2017 Jure AB