Prop. 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring - 201617198 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
   
 
Titel:Prop. 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
Utgivningsår:2017
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617198
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:198
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som syftar till att säkerställa skyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, liksom skyddet för allmänna intressen, vid användning av digitala tjänster och vid utkontraktering av it-drift mellan myndigheter. Tystnadsplikten i verksamhet som enbart avser teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning föreslås utvidgas, från att omfatta sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen till att omfatta alla uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i sådan verksamhet. Vidare föreslås att en reglering införs som innebär att om en myndighet, i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring, för en annan myndighets räkning får en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, ska sekretessbestämmelsen även tillämpas hos den mottagande myndigheten.

I propositionen behandlar regeringen även vissa andra förslag som lämnats av E-delegationen i betänkandet Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB