Prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv - 201718024 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
   
 
Titel:Prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Utgivningsår:2017
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.

Det föreslås också ändringar i skollagen som innebär att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning tydligare ska framgå av det utbildningskontrakt som ska tecknas för eleven.

Det föreslås även att bestämmelser om utbildningskontrakt, som motsvarar de som gäller för lärlingsutbildning i gymnasieskolan, ska införas för lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna om att huvudmännen ska ansvara för att anordna prao ska läsåret 2018/19 inte tillämpas för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan.
 
  © 2017 Jure AB