Introduktion till psykiatrirätt av Vahlne Westerhäll Lotta - 9789140695741 - Jure bokhandel

 

 
 
Introduktion till psykiatrirätt
– För vårdpersonal, socionomer och jurister
   
 
Författare:Vahlne Westerhäll Lotta
Titel:Introduktion till psykiatrirätt – För vårdpersonal, socionomer och jurister
Utgivningsår:2017
Omfång:195 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789140695741
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Ramen för denna bok är den rättsliga strukturen, det vill säga de rättsliga regler som berör den sociala, medicinska och psykiatriska vården, men författaren gör inte en traditionell genomgång av den rättsliga materian. I stället står avnämarna i fokus: personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt rättsväsendet.

Boken inleds med en diskussion av innehållet i begreppet vård i den psykiatriska frivilliga vården. Därefter diskuterar författaren begreppet i anslutning till den psykiatriska tvångsvården. De olika vårdformernas innehåll har mycket gemensamt, men de legala förutsättningarna skiljer sig åtskilligt åt. En förutsättning för tvångsvård är att det föreligger en allvarlig psykisk störning som kan ge upphov till en rad effekter, som att vara farlig för annan och att vara farlig för sig själv.

Som exempel på att vara farlig för sig själv tar författaren upp självskadebeteende, anorexia nervosa och suicidnärhet samt vägran att medicinera. Samtycke respektive avsaknad av samtycke till psykiatrisk vård berör patientens inställning till vården och att patienten dessutom ibland är oförmögen att uttrycka någon fri vilja i egentlig mening.

I boken redogörs också för de olika formerna av tvångsåtgärder som kan förekomma inom tvångsvården, liksom tvångsvårdsprocessen och dess aktörer. Även patientsäkerhet, samverkan och informationsöverföring diskuteras.
 
  © 2017 Jure AB