Regeringens skrivelse 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag - 201718030 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag
Utgivningsår:2017
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718030
Serie:Propositioner nr. 2017/18:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat bostadsbidragets effekter på hushållens ekonomi och drivkrafter till arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Bostadsbidraget – ur ett fördelnings-och arbetsmarknadsperspektiv (RiR 2017:9), se bilagan. Riksdagen överlämnade Riksrevisionens rapport till regeringen den 27 april 2017.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Bostadsbidraget – ur ett fördelnings-och arbetsmarknadsperspektiv (RiR 2017:9).

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning att se över bostadsbidraget men anser att det bör ske i ett större sammanhang. Regeringen har aviserat att den avser att göra en översyn av bostadsbidraget eftersom det finns behov av att modernisera regelverket och att förbättra den fördelningsmässiga träffsäkerheten.

Regeringen har även lämnat förslag om förstärkningar av bostadsbidraget till barnfamiljer i form av höjda inkomstgränser och höjt umgängesbidrag samt införande av ett nytt särskilt bidrag för barn som bor växelvis. Dessa förslag förbättrar även bostadsbidragets fördelningsmässiga träffsäkerhet (prop. 2017/18:6).
 
  © 2017 Jure AB