Regeringens skrivelse 2017/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser - 201718037 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser
Utgivningsår:2017
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718037
Serie:Propositioner nr. 2017/18:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Regeringens medelfristiga makroprognoser (RiR 2017:11).

I rapporten anför Riksrevisionen bl.a. att regeringens medelfristiga prognoser för vissa delar av BNP, som utgör underlag för beräkningen av skatteintäkterna, såsom hushållens konsumtion, i många fall har varit
överskattade, medan prognoserna för den offentliga konsumtionen, i
synnerhet den statliga konsumtionen, varit underskattade. Myndigheten
rekommenderar mot denna bakgrund att regeringen överväger att förändra metoden för hur BNP beräknas i de medelfristiga prognoserna i en riktning så att prognosmetoden, i högre utsträckning än i dag, är förenlig med antagandet om oförändrade regler. Riksrevisionen rekommenderar vidare regeringen att utreda orsakerna till varför den statliga konsumtionen så tydligt underskattats och att vid behov förändra metoden för hur denna beräknas.

Regeringen konstaterar att Riksrevisionen inte har några invändningar
mot att regeringen har som prognosprincip att göra den mest sannolika
prognosen, givet oförändrade regler. Myndighetens rekommendation att
regeringen bör överväga att förändra metoden för beräkningen av BNP i
de medelfristiga prognoserna skulle innebära ett avsteg från denna princip. Inom Regeringskansliet pågår vidare ett kontinuerligt arbete för att förbättra de prognos- och beräkningsmetoder som används, vilket även omfattar prognoserna för den statliga konsumtionen.

Regeringen avser mot denna bakgrund inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport.
 
  © 2017 Jure AB