Regeringens skrivelse 2017/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet - 201718054 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet
Utgivningsår:2017
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718054
Serie:Propositioner nr. 2017/18:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Bredband i världsklass? – Regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet (RiR 2017:13).

Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Granskningens syfte är, enligt Riksrevisionen, att undersöka om regeringen på ett effektivt sätt har verkat för att uppfylla det bredbandspolitiska målet, det vill säga ett bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Granskningen fokuserar på bredbandsutbyggnaden i förhållande till det bredbandspolitiska målet, marknadsaktörernas förutsättningar att tillhandahålla bredband och på bredbandsstödets utformning. Riksrevisionen konstaterar att bredbandstäckningen är god och att utbyggnaden går framåt. Bredbandstäckningen är dock ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd.
 
  © 2017 Jure AB