Regeringens skrivelse 2017/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 - 201718069 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718069
Serie:Propositioner nr. 2017/18:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen under 2016 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Skrivelsen omfattar även användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB