Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd - 9789138247334 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
   
 
Titel:Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
Utgivningsår:2017
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247334
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:64
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Enligt 7 kap. 7 e § utlänningslagen ska som regel ett uppehållstillstånd för arbete återkallas bl.a. om förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllda. Undantag kan göras om arbetsgivaren avhjälper bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.

I promemorian föreslås nu att undantag från återkallelseregeln också ska kunna göras vid ringa fall av brister även då dessa upptäcks av Migrationsverket eller efter det att tillståndstiden har löpt ut.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB