Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre - 9789138247464 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre
   
 
Titel:Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre
Utgivningsår:2017
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247464
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

Regeringen föreslår bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare. Vidare föreslås att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden. Regeringen bedömer att bostadsanpassningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna lämnas för åtgärder i mellanboenden.
 
  © 2017 Jure AB