Prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform - 201718107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
   
 
Titel:Prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
Utgivningsår:2018
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås lagändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken, med anledning av EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen ersätter EU-direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet), som i Sverige har genomförts genom personuppgiftslagen och ett stort antal specifika författningar med
särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom särskilda områden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma
dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB