Prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån - 201718161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån
   
 
Titel:Prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån
Utgivningsår:2018
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:161
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Syftet med ändringarna är att dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt.

Sekretess ska enligt förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen gälla i ärenden om körkortslån hos CSN för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I lagen om trafikskolor föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om
elever.

I samma lag föreslås en bestämmelse som innebär att i de fall en gärning är straffbelagd både i lagen om trafikskolor och i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612), så ska straffbestämmelsen i lagen om trafikskolor inte tillämpas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB