Prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan - 201718165 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
Utgivningsår:2018
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:165
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Som allvarliga brott ska sådana gärningar betraktas som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa, som innebär eller kan innebära ett omfattande vilseledande eller som på ett allvarligt sätt orsakar eller kan orsaka att möjligheten att spåra t.ex. ett livsmedel eller foder försvåras. Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar ska kunna straffas med fängelse.

Det föreslås också att sanktionsavgifter ska ersätta straff när det gäller
vissa mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. En avgift
ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Kontrollmyndigheterna ska besluta om avgifterna. Sanktionsavgifterna ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000
kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB