Prop. 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling - 201718153 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
   
 
Titel:Prop. 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
Utgivningsår:2018
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:153
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om elektroniska fakturor som utfärdas
till följd av offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som har tagits fram enligt direktivet. I propositionen föreslås även att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard har avtalats.

Bestämmelserna i lagen ska enligt förslaget inte tillämpas i de fall ett
användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av
uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för
säkerhetskänslig verksamhet.

I propositionen föreslås även att en upplysningsbestämmelse om den
nya lagen införs i mervärdesskattelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
 
  © 2017 Jure AB